Belépés
Belépés
Elfelejtettem a jelszavam


Trüffel Cukrászda Ajándékkártya felhasználási feltételek

1. Általános információk a Trüffel Ajándékkártyáról
Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Szerződés) a Truffle Cukrászati Kft. (székhelye: 7627 Pécs, Hársfa u. 34., cégjegyzékszáma: 02-09-079483, adószáma: 24148249-2-02, továbbiakban: Trüffel Cukrászda) által a Vevő részére átadott Trüffel Cukrászda ajándékkártya használatának részletes szabályait tartalmazzák.

2. Fogalmak
Vevő: bármely természetes személy, valamint a mindenkor hatályos Ptk. szerint meghatározott gazdálkodó szervezet és egyéb jogi személy, amely/aki a Szerződés alapján jogosult az Ajándékkártya használatát Kártyabirtokosoknak biztosítani. Ajándékkártya: egy előre legyártott készletből, a Vevő által a Trüffel Cukrászda üzletében előre meghatározott forint összegben megvásárolható egyedi azonosító sorszámmal ellátott műanyag kártya. A kártya az ellenérték kifizetését követően azonnal átvehető. Ajándékkártya birtokos: az a természetes személy, aki a Vevő rendelkezése alapján jogosult az Utalvány jelen Szerződés szerinti használatára.

3. Ajándékkártya típusa
Egyedi összegű, 1 évig felhasználható.

4. Kártyára vonatkozó rendelkezések
4.1 Szerződés létrejötte és megszűnése
A Szerződés a Trüffel Cukrászda üzletében megvásárolható Ajándékkártya átvételével és a megadott címletérték Vevő általi, az Ajándékkártya átvételével egyidejű megfizetésével jön létre. Az Ajándékkártya vásárlása kizárólag készpénzzel vagy bankkártyával lehetséges. Az Ajándékkártya újból feltölthető, melyet a vevő és/vagy az ajándékkártya birtokosa is megtehet. Vevő tudomásul veszi, hogy az Ajándékkártya megvásárlásakor a feltöltés ellenértékéről a Trüffel Cukrászda az ÁFA-törvény 13. § (3) bekezdés, 259. § 15. pont értelmében számlát vagy egyszerűsített számlát nem állít ki, mivel a feltöltés nem minősül szolgáltatásnyújtásnak. Az Ajándékkártya birtokos az Ajándékkártyával történő vásárlásai során jogosult a Trüffel Cukrászda üzletében egyszerűsített készpénzfizetési számlát kérni. A Szerződés megszűnik:
az Ajándékkártya egyenlegének, feltöltési értékének elhasználásával
az Ajándékkártya felhasználási (érvényességi) határidejének lejártával
Trüffel Cukrászda jogutód nélküli megszűnésével.
A Szerződés megszűnését követően az Ajándékkártya nem használható.
A Trüffel Cukrászda az érvényesség lejártát követően a fennmaradt egyenleget nem fizeti vissza.
Trüffel Cukrászda az Ajándékkártyát nem vásárolja vissza. A Trüffel Cukrászda kivételes esetben, saját döntése alapján, méltányosságból visszavásárolhatja az Ajándékkártyát, amelyre kizárólag az ügyfélszolgálattal való egyeztetést követően van lehetőség, az üzletben nem.

4.2 Ajándékkártya használata
Az Ajándékkártya nem névre szóló, mindenkori birtokosa által az Ajándékkártya az érvényességi idején belül – megvásárlástól számított 1 év – mindenkori egyenlege erejéig használható, a Trüffel Cukrászda üzletében. A Trüffel Cukrászda üzletében az Ajándékkártyát bármely termék megvásárlására fizetési eszközként elfogadja. Az Ajándékkártya másik Utalvánnyal, illetve más fizetési eszközzel együttesen is használható.
Az Ajándékkártya készpénzre nem váltható, vásárláskor készpénz vissza nem adható. Az Ajándékkártya összegére kamatot nem fizetünk, az Ajándékkártyával történő fizetésre tranzakciós költséget nem számolunk fel. Fizetés előtt az Ajándékkártya birtokos közli, hogy Ajándékkártyával kíván fizetni, majd fizetéskor átadja az Ajándékkártyát a Trüffel Cukrászda munkatársának, aki fizetési tranzakciót indít az Ajándékkártyával. Amennyiben az Utalvány bármely alaki tényezője nem felel meg az előírtaknak, a Trüffel Cukrászda pénztárosa jogosult az Utalvány elfogadását megtagadni. A Trüffel Cukrászda műszaki, technikai rendszerének üzemzavara esetén előfordulhat, hogy az Ajándékkártya nem használható. Ekkor, illetve az utalványelfogadás más okból történő meghiúsulása esetén a vásárolt termékek ellenértékét más elfogadott fizetőeszközzel szükséges kiegyenlíteni. A Vevő illetve az Ajándékkártya birtokos felelőssége az Ajándékkártya biztonságos megőrzése, rendeltetés- és jogszerű használata. A Trüffel Cukrászda az utalványhasználat jogosultságát nem ellenőrzi, illetéktelen használatból eredő károkért felelősséget nem vállal, az Ajándékkártya letiltása nem lehetséges. A Trüffel Cukrászda nem tartozik továbbá felelősséggel azon károkért, melyek az Ajándékkártya nem rendeltetésszerű használatából vagy az Ajándékkártya használatának meghiúsulásából, illetve a művelet nem megfelelő végbe menéséből származnak. Nem terheli felelősség továbbá a Trüffel Cukrászdát azon károkért sem, amelyek abból fakadnak, hogy a Vevő vagy az Ajándékkártya birtokos nem tartja be a Szerződésben foglaltakat. A Trüffel Cukrászda nem felel azért, hogy a saját rendszerében bármikor, folyamatosan lehetséges az ajándékkártyával történő fizetés. Kérjük, az Ajándékkártya használata során vegye figyelembe, hogy ha azzal fizetett, akkor az adott tranzakciót már nem lehet visszavonni, megállítani. Az Ajándékkártya átvételét követően a Trüffel Cukrászda kizárólag abban az esetben vállalja az átadott Ajándékkártya cseréjét, vagy az egyenleg visszafizetését, ha az Ajándékkártya a Trüffel Cukrászdának felróható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, és annak üzletekben elfogadásával kapcsolatban technikai probléma merül fel, amelyet a Trüffel Cukrászda vizsgálata is megerősíti. Az Ajándékkártya cseréje, vagy az egyenleg visszafizetése ebben az esetben az Ajándékkártya birtokos ügyfélszolgálathoz eljuttatott kérelmére lehetséges. Az Ajándékkártya egyenlegét lekérdezheti cukrászdánkban a kártyaszám megadásával, vagy a cukrászda ügyfélszolgálati telefonszámán. A Vevő – amennyiben az Ajándékkártyát érintő reklámtevékenységet folytat – köteles a reklámokat a Trüffel Cukrászdával előzetesen egyeztetni és jóváhagyni.

5. Egyéb rendelkezések
Vevő, illetve az Ajándékkártya birtokos információ- illetve segítségkérés céljából a Trüffel Cukrászdához fordulhat, a következő telefonszámon: +36 704096661, vagy +3672785188 vagy e-mail címen: info@truffel.hu. A Trüffel Cukrászda a mindenkor hatályos Szerződést az alábbi helyeken teszi elérhetővé Vevő, illetve Ajándékkártya birtokos részére: www.truffel.hu/ajandekkartya
Trüffel Cukrászda, 7627. Pécs, Hársfa út 34.
Az Ajándékkártya anonim; az Ajándékkártya megvásárlása és felhasználása is anonim módon történik. Ha az Ön megkeresésére mégis sor kerül az Ajándékkártyával kapcsolatban személyes adatok kezelésére, akkor arra – a vonatkozó jogszabályokon kívül – a Trüffel Cukrászda adatkezelési szabályzata vonatkozik azzal, hogy az Ön személyes adatait kizárólag a megkeresés teljesítésére, kezelésére használjuk fel. A Szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek békés úton kísérelnek meg rendezni. Annak sikertelensége esetén a Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő esetleges jogviták rendezése vonatkozásában – a mindenkori jogszabályi értékhatártól függően – a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen Szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben, a magyar jogszabályokban, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. Felek teljes megállapodását kizárólag a jelen Szerződés testesíti meg. A Szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a Szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a Szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. Jelen Szerződést Trüffel Cukrászda jogosult a Vevő megfelelő, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőző, tájékoztatása mellett módosítani. A Vevő tájékoztatása a Trüffel Cukrászda weboldalán (www.truffel.hu/ajandekkartya), illetve az üzletben történik.A Trüffel Cukrászda Csapatának kifejezetten fontos a természetvédelem és a fenntartható, környezettudatos mindennapok éppen ezért kérjük, hogy oldalainkat ne nyomtasd ki. Amennyiben valamilyen tartalmat szeretnél szöveges formában elérni kérjük, hogy vedd fel Velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén.

Tegyen a fenntartható mindennapokért!

Köszönjük!

Üdvözlettel, a Trüffel Cukrászda Csapata